Công ty TNHH Sức Sống Tâm An

Trang chủ Biểu mẫu Nhà đất Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Không có tài sản gắn liền với đất)

***

SỐ: /HĐCN

THỬA ĐẤT SỐ : 123

CÓ DIỆN TÍCH : 409 m2

THUỘC TỜ BẢN ĐỒ SỐ : 14

TỌA LẠC TẠI PHƯỜNG : THẢO ĐIỀN

QUẬN : 2

THÀNH PHỐ : HỒ CHÍ MINH

*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Không có tài sản gắn liền với đất)

Thửa đất số: 123, có diện tích: 409m2, thuộc tờ bản đồ số: 14

Tọa lạc tại: Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM.

Hôm nay, ngày………tháng………năm 2011, tại Phòng công chứng số … TP.HCM, trước mặt Công chứng viên, chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (Gọi tắt là bên A):

* Vợ : PHẠM THỊ A

Ngày tháng năm sinh : 1956

Chứng minh nhân dân : 123456789, cấp tại: CA TP. HCM.

* Chồng : PHẠM VĂN A

Ngày tháng năm sinh : 1950

Chứng minh nhân dân : 123456789, cấp tại: CA TP.HCM.

Cùng thường trú : 123 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

(Có Giấy khai kết hôn đính kèm)

Ông Phạm Văn A nhân danh mình và làm đại diện cho bà Phạm Thị A theo Hợp đồng ủy quyền số: 042118 ngày 14/11/2007 có chứng nhận của Phòng công chứng số … TP.HCM.

BÊN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG (Gọi tắt là bên B):

CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………………….. do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày ……/ ……/ ……….

Địa chỉ trụ sở chính: 123 Ụ Cây, phường 10, quận 8, TP.HCM.

Do bà : TRƯƠNG THỊ A

Ngày tháng năm sinh : 1977

Chứng minh nhân dân : 123456789, cấp tại: CA TP. HCM.

Chức vụ : Tổng giám đốc.

Làm đại diện theo Biên bản họp ngày 29/10/2011.

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng của hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng này là quyền sử dụng đất tại thửa đất tọa lạc tại: Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM, thuộc quyền sử dụng của bên A theo các chứng từ về quyền sử dụng đất gồm:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: N 123456, vào sổ số: 1234 QSDĐ/Q1 do UBND Quận 2, TP.HCM cấp ngày 1/1/1999, đăng ký thay đổi ngày 08/10/2001 và ngày 14/9/2004.

- Tờ khai trước bạ ngày: 24/9/2004.

Có đặc điểm như sau:

- Thửa đất số : 123

- Tờ bản đồ số : 01

- Diện tích : 409m2

- Mục đích sử dụng đất : Vườn

- Thời hạn sử dụng đất :

ĐIỀU 2: Giá chuyển nhượng và hình thức thanh toán

1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên là: 7.885.192.800đ (bảy tỷ tám trăm tám mươi lăm triệu một trăm chín mươi hai ngàn tám trăm đồng). (Tương đương với 490.800USD (bốn trăm chín mươi ngàn tám trăm đôla Mỹ)).

2. Phương thức thanh toán: thanh toán bằng séc hoặc chuyển khoản bằng tiền đồng Việt Nam.

3. Thời gian thanh toán: thanh toán làm ba lần như sau:

- Lần 1: Vào ngày ký hợp đồng chuyển nhượng tại Phòng công chứng số … TP.HCM bên B sẽ thanh toán cho bên A số tiền là: 3.942.596.400đ (ba tỷ chín trăm bốn mươi hai triệu năm trăm chín mươi sáu ngàn bốn trăm đồng).

- Lần 2: Sau khi hoàn thành xong thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất bên B sẽ thanh toán tiếp cho bên A số tiền là: 3.154.077.120đ (ba tỷ một trăm năm mươi bốn triệu không trăm bảy mươi bảy ngàn một trăm hai mươi đồng).

- Lần 3: Trong vòng một năm kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng tại Phòng công chứng số … TP.HCM bên B sẽ thanh toán tiếp cho bên A số tiền còn lại là: 788.519.280đ (bảy trăm tám mươi tám triệu năm trăm mười chín ngàn hai trăm tám mươi đồng).

4. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật, ngoài sự chứng kiến của Công chứng viên ký tên dưới đây.

ĐIỀU 3: Giao nhận đất và các giấy tờ về đất

Bên A giao thửa đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 nêu trên cho bên B sau khi hai bên ký hợp đồng này. Trong thời gian chưa giao đất, bên A phải quản lý, trông coi thửa đất đó.

ĐIỀU 4: Đăng ký quyền sử dụng đất

1. Bên B có nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền; Bên A cũng có nghĩa vụ cùng với bên B hoàn thành các thủ tục đăng ký đó.

2. Quyền sử dụng đối với thửa đất nêu tại Điềi 1 được chuyển cho bên B, kể từ thời điểm bên B thực hiện xong thủ tục đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

ĐIỀU 5: Việc nộp thuế và lệ phí

Lệ phí công chứng và thuế chuyển quyền sử dụng đất do bên A chịu trách nhiệm nộp.

Lệ phí trước bạ do bên B chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6: Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được, thì các bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: Cam kết của các bên

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết sau đây:

1. Bên A cam đoan:

a. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật.

b. Thửa đất không có tranh chấp.

c. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.

d. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.

e. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

f. Bên A có đủ các điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bên B có đủ các điều kiện để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

g. Quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên thuộc quyền của bên A, không thế chấp, bảo lãnh, chuyển đổi, chuyển nhượng, góp vốn hoặc dùng để thực hiện nghĩa vụ khác.

2. Bên B cam đoan:

a. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật.

b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu trên và các giấy tờ về quyền sử dụng đất.

c. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.

d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 8: Các thỏa thuận khác

Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Hợp đồng này phải lập thành văn bản trước khi đăng ký quyền sử dụng và phải được công chứng (chứng thực) mới có giá trị.

ĐIỀU 9: Điều khoản cuối cùng

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào hợp đồng này.

BÊN A BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày , tháng , năm hai ngàn mười một (Ngày / /2011)

Tại trụ sở Phòng công chứng số …… TP.Hồ Chí Minh, địa chỉ số ……., TP.Hồ Chí Minh.

Tôi: ………………………….., Công chứng viên Phòng công chứng số … TP.Hồ Chí Minh .

 

CHỨNG NHẬN

Hợp đồng này có các bên tham gia là:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (Gọi tắt là bên A):

: PHẠM THỊ A

Ông : PHẠM VĂN A

Ông Phạm Văn A nhân danh mình và làm đại diện cho bà Phạm Thị A.

BÊN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG (Gọi tắt là bên B):

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

Do bà : TRƯƠNG THỊ A

Làm đại diện.

 

- Các bên tham gia hợp đồng hoàn toàn tự nguyện, có năng lực hành vi dân sự và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ liên quan đến công việc công chứng hợp đồng, đồng thời cam đoan thực hiện công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng.

- Mục đích, nội dung của hợp đồng không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

- Chữ ký (dấu điểm chỉ) trong hợp đồng là chữ ký (dấu điểm chỉ) của các bên tham gia hợp đồng.

- Tài sản đem giao dịch là đối tượng của hợp đồng có thật vào thời điểm các bên (giao kết, ký hợp đồng) tham gia hợp đồng.

 

CHỮ KÝ CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Số công chứng:

Quyển số : TP/CC-SCC/HĐGD

Thế mạnh của Decolaw

3 thế mạnh lớn nhất của chúng tôi

1. Tư vấn thành lập và phát triển doanh nghiệp.

2. Tư vấn xây dựng và phát triển thương hiệu.

3. Xin giấy phép lưu hành thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.

Trực tuyến

Hiện có 32 khách Trực tuyến