Công ty TNHH Sức Sống Tâm An

Trang chủ Biểu mẫu Hợp đồng thỏa thuận Biên bản nghiệm thu website và thanh lý hợp đồng

Biên bản nghiệm thu website và thanh lý hợp đồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN NGHIỆM THU WEBSITE

VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số:…. / TLHĐ

- Căn cứ Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 14/6/2005 ;

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội 11 thông qua ngày 14/06/2005;

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên.

- Sau khi xem xét Website được bàn giao từ Công ty WWW.YOUWEB.COM.VN ;

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ……, chúng tôi gồm:

BÊN A: ……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:

...........................................................................................................................

Điện thoại:

.................................................. Fax:..............................................................

Đại diện:

.................................................. Chức vụ:......................................................

Mã số thuế:

...........................................................................................................................

Email:

...........................................................................................................................

Tài khoản

...........................................................................................................................

Mở tại:

...........................................................................................................................

BÊN B: CÔNG TY TNHH YOUWEB - WWW.YOUWEB.COM.VN

Địa chỉ:

...........................................................................................................................

Điện thoại:

.................................................. Fax:..............................................................

Đại diện:

.................................................. Chức vụ:......................................................

Mã số thuế:

...........................................................................................................................

Email:

...........................................................................................................................

Tài khoản

...........................................................................................................................

Mở tại:

...........................................................................................................................

Sau khi trao đổi, bàn bạc hai bên nhất trí thỏa thuận ký kết Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: BÀN GIAO VÀ NGHIỆM THU SẢN PHẨM.

Bên B cung cấp cho Bên A dịch vụ thiết kế trang Web theo đúng nội dung hợp đồng số:…./HĐWS

Sau khi chuyển giao, đào tạo và nghiệm thu đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ thời gian như nội dung HĐWS đã ký kết. Hai bên đi đến thống nhất nghiệm thu và bàn giao sản phẩm trang Web và thanh lý hợp đồng.

ĐIỀU 2: THANH TOÁN

- Tổng giá trị hợp đồng bên A thanh toán cho Bên B là: ……………….. (bằng chữ:). Bên A đã thanh toán cho Bên B số tiền là: …………… (bằng chữ:)

- Số tiền còn lại Bên A thanh toán tiếp cho Bên B là: ……………………… ( bằng chữ:)

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC CỦA BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

- Sau khi ký thanh lý hợp đồng này, Bên A có trách nhiệm thanh toán ngay số tiền cho Bên B như điều 2 của bản thanh lý hợp đồng.

- Biên bản thanh lý hợp đồng này gồm 02 trang và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Thế mạnh của Decolaw

3 thế mạnh lớn nhất của chúng tôi

1. Tư vấn thành lập và phát triển doanh nghiệp.

2. Tư vấn xây dựng và phát triển thương hiệu.

3. Xin giấy phép lưu hành thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.

Trực tuyến

Hiện có 1 khách Trực tuyến